Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN FLAGO VLAGKUNST VZW

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die FLAGO VLAGKUNST VZW (hierna:”FLAGO”) verwerkt van haar leden, medewerkers, deelnemers, sponsors, of andere geïnteresseerden en van bezoekers van de website www.flago.be (hierna “website”).
Indien je lid wordt van FLAGO of om een andere reden persoonsgegevens aan FLAGO verstrekt evenals bij het bezoeken van de website, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens conform dit Privacybeleid te verwerken.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

FLAGO VLAGKUNST VZW
Maatschappelijke zetel: Lebeke 240, 9450 Haaltert
Ondernemingsnummer 0879.452.874.
Tel. 054/32 16 28 – 0479/36 90 84
Mail: info@flago.be
Flago maakt gebruik van een verwerker die zorgt voor de goede werking van de website.
Deze verwerker voldoet aan de verplichtingen van de Privacywet en neemt de nodige beveiligingsmaatregelen in acht conform artikel 28 van de Privacywet.
De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQLinjecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen.
De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

2. Welke gegevens verwerkt FLAGO en voor welk doel?
2.1 In het kader van lidmaatschap worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) identiteitskaartnummer, internationaal reispasnummer bij weekends, festivals of tournees
d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn zoals bv social media accounts.
e) naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail van ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers
f) teksten van e-mails, brieven, of andere communicatiemiddelen;
g) foto’s, video,’s, geluidsfragmenten.
Bij activiteiten al dan niet georganiseerd door FLAGO kunnen steeds sfeerfoto’s, video’s of
geluidsfragmenten genomen worden, die kunnen gebruikt worden voor de website of sociale media.
Voor gerichte foto’s, video’s of geluidsfragmenten wordt steeds mondeling toestemming gevraagd.
Bij activiteiten kunnen ook opnames worden gemaakt voor televisie. Door het deelnemen aan
activiteiten geef je onvoorwaardelijk toestemming voor dergelijke opnames.
2.2 FLAGO verwerkt voormelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of met medewerking van FLAGO
(contractueel belang);
– het bezorgen van relevante informatie en uitnodigingen omtrent de werking en activiteiten
(gerechtvaardigd belang);
– het bekomen van subsidies door de overheid (wettelijke verplichting);
– verplichtingen door overheidsinstanties, w.o. belastingen (wettelijke verplichting)
– administratie met verzekering in geval van ongeval (gerechtvaardigd belang);
– deelname aan (inter)nationale festivals, weekends, tournees (gerechtvaardigd belang).
Flago behoudt zich het recht voor gegevens van leden te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden.
2.3 Van bezoekers van de website worden bepaalde gegevens bewaard in de statistieken van Google
Analytics. Dit gebeurt om onze website te blijven optimaliseren. Het gaat o.m. om IP-adres,
browsertype, besturingsprogramma en domeinnamen van websites.
Deze gegevens worden anoniem bewaard.
Bij het bezoeken van de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer worden
geplaatst.
Als via of tegen de website en/of Flago strafbare feiten worden gepleegd, zullen de gegevens worden
bezorgd aan de bevoegde wettelijke instanties.

3. Welke externe organisaties verwerken de gegevens?
Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk, wettelijk verplicht
en/of toegestaan is:
– bij ongeval aan verzekeringsmaatschappij;
– bij deelname aan weekends, festivals en/of tournees aan organisator, hotel, overheid;
– bij politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Verder kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hiervoor toestemming geeft.
Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid
van de voorafgaande verwerking van die gegevens, vóór de intrekking van die toestemming.

4. Minderjarigen
Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar worden alleen verwerkt als daar schriftelijke
toestemming voor is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting
van een minderjarig lid bij FLAGO geven de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger de formele
toestemming aan FLAGO om bovenvermelde gegevens te verwerken.

5. Bewaartermijn en beveiligingsmaatregelen
FLAGO verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.
FLAGO verbindt zich ertoe de gegevens tot maximaal zeven jaar na afloop van je lidmaatschap te
bewaren. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Anonieme gegevens kunnen langer bijgehouden worden voor administratieve en/of statistische
doeleinden.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft FLAGO passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd systeem in
een afgesloten , niet publiekelijk toegankelijke ruimte. Enkel de bevoegde aangeduide personen van
Flago VlagKunst vzw hebben toegang tot de gegevens.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen
Via bovenvermeld adres kan je een verzoek indienen:
– om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen;
– om een gegeven toestemming in te trekken;
– als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zoals vermeld in
artikel 2;
– als je overdracht wenst van je gegevens aan jezelf of aan een door jou aangeduide partij;
– als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid.
FLAGO zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover
informeren.
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en duidelijk gemotiveerd te zijn.
FLAGO zal steeds vragen om je te legitimeren vooraleer er gevolg wordt gegeven aan jouw verzoek.

7. Klachten
Als je klachten hebt over de wijze waarop FLAGO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken
behandelt, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel -https://www.privacycommission.be – commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan steeds worden gewijzigd indien Flago dit nodig acht.
De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Versie 28 mei 2018